Gizlilik

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi (“Fujitsu”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve
korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, Fujitsu olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Fujitsu ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere Fujitsu’da veya Fujitsu’nun talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited
Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Fujitsu tarafından sağlanan hizmet ve Fujitsu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Fujitsu birimleri ve
ofisler, Fujitsu’nun beraber çalıştığı tedarikçiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Fujitsu ve Fujitsu’nun iştirakleri ile Fujitsu ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başta olmak üzere, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve/veya ifa edilmesi, kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına gerekli çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin kullanım alışkanlıklarınıza göre şekillendirilerek size sunulması veya önerilmesi, Fujitsu ve iştiraklerinin iş stratejilerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. Fujitsu’nun ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe ve KVKK’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veya birden fazlası geçerli olduğu müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Buna ek olarak Fujitsu ürünlerine yönelik olarak geri bildirim, şikayet ve benzeri konular için Fujitsu’nun çağrı merkezini veya internet sayfasını kullandığınızda veya Fujitsu’yu, internet sitemizi veya Fujitsu ile bağlantılı soysal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

Fujitsu, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak
kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip
saklayabilir. Fujitsu, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Fujitsu tarafından veya Fujitsu’nun sözleşmeli olarak birlikte çalıştığı diğer 3. kişilerden, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve Fujitsu’nun yukarıda belirtilen faaliyetlerinin devamı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bildirimin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen gayelerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fujitsu’ya
iletmeniz durumunda, Fujitsu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Fujitsu’ya iletebilirsiniz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi iletisim@ts.fujitsu.com adresine e-posta atarak bize iletebilirsiniz.

Fujitsu, KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek
yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı
tutmaktadır.

Bir Cevap Yazın

Twitter

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/fujitsu-news.com/subdomains/tr/httpdocs/wp-content/plugins/wd-twitter-feed/vendor/j7mbo/twitter-api-php/TwitterAPIExchange.php on line 313 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/fujitsu-news.com/subdomains/tr/httpdocs/wp-content/plugins/wd-twitter-feed/includes/Parser/TweetsParser.php on line 235

Error: Twitter API returned 0 results for your query.

Show Buttons
Hide Buttons